Svea Rikes naturtyper


Sverige är ett vackert land, det tycker både invånarna och turister som besöker landet. Men vad är det, mer konkret, som gör landet vackert?


Sverige är ett land med varierad natur. Närmare bestämt finns det i Sverige sex naturtyper. Var och en av dessa har till stor del sin egen flora och fauna, och har i sin tur påverkat den lokala kulturen på olika sätt. Därför skiljer sig många traditioner åt mellan olika delar av Sverige, framför allt på landsbygden.Elksjö i Östergötland


Även om fördelningen mellan olika naturtyper är ojämn så finns alla de svenska naturtyperna representerade bland rikets nationalparker. Det beror på att det är viktigt att bevara dem för kommande generationer. Det är naturtyperna som ger Sverige dess särprägel, och Sverige vore heller inte Sverige utan dem.


Vattendrag och sjöar


Vårt östra grannland kallas ofta ”de tusen sjöarnas land”, men Sverige har faktiskt ännu fler sjöar. Nästan tio procent av rikets yta består av sjöar. En annan typ av vattendrag som sätter sin prägel på landskapet är de svenska älvarna. Några av dem är klassade som nationalälvar, vilket innebär att de inte får dämmas upp för vattenkraft. Dessa älvar är Vindelälven, Torne älv, Kalix älv och Pite älv.


Fjäll


De svenska fjällen är utan tvekan den mest särpräglade naturtypen i landet. Här finns 90 procent av den svenska nationalparksytan. Detta beror på att fjällområdena har stora geologiska och biologiska värden.


Kust och hav


Den svenska kusten, från Haparanda i norr till Strömstad i väster, har en längd på 2400 kilometer och omfattar flera skärgårdsområden. Sverige är ett av de länder i Europa som har den längsta kuststräckan. Kusten och havet har alltid satt sin prägel på stora delar av Sverige. Det är t.ex. ingen tillfällighet att våra förfäder seglade över Östersjön.


Ädellövskog


Ädellövskogen utgör mindre än en procent av Sveriges yta. Den består av bok, ask, ek och alm, och finns idag bara söder om Dalälven, och här hittar man många sällsynta djur och växter, inte minst insekter.


Ädellövskogen är en gammal naturtyp som uppstod under en period då klimatet var varmare än vad det är idag, för ungefär 6000 år sedan. Idag har lövskogen delvis trängts undan i och med att skogsbruket har prioriterat mer snabbväxande barrträd.


Barrskog


En stor del av Sveriges yta är täckt av barrskog. En stor del av denna skog är planterad för att avverkas och bli virke eller pappersmassa, men det finns också barrskog som är att betrakta som urskog. I Muddus, Sveriges största skogsnationalpark, finns tallar som är 700 år gamla. Även i Tyresta utanför Stockholm kan man hitta tallar som är flera hundra år gamla.


Våtmarker


Myrar, mossar, kärr och andra våtmarker utgör en femtedel av Sveriges landyta. Många våtmarker dikades ur av jordbrukare, och därför är det viktigt att bevara de våtmarker som finns kvar i landet. Flera växter och djur är beroende av våtmarksmiljöer. Ett exempel är storspoven, som blivit en inofficiell symbol för Västerbotten. Man kan t.o.m. höra den nämnas i hiphop-låtar från Umeå.